Na tej stronie...

Gdzie umie´┐Żci´┐Ż kod - w dokumencie czy szablonie?g´┐Żra

Na to pytanie trudno jest odpowiedzie´┐Ż wprost.
Wszystko zale´┐Ży od tego, w jaki spos´┐Żb b´┐Żdzie wykorzystywana p´┐Żniejsza aplikacja.
W szablonie mo´┐Żna umie´┐Żci´┐Ż kod, je´┐Żeli plik wynikowy (utworzony na podstawie szablonu), b´┐Żdzie musia´┐Ż zawiera´┐Ż te same polecenia, co wz´┐Żr (szablon).
Przyk´┐Żad
Utworzy´┐Że´┐Ż szablon delegacji. Pracownik go wype´┐Żnia i (on sam lub program) zapisuje ten plik pod okre´┐Żlon´┐Ż nazw´┐Ż, w okre´┐Żlonym katalogu. Ka´┐Żd´┐Ż delegacj´┐Ż pracownik ma obowi´┐Żzek rozliczy´┐Ż w ci´┐Żgu 7 dni od daty jej wystawienia, wi´┐Żc - co robi? - wraca do firmy, otwiera plik delegacji (utworzony na podstawie szablonu), wype´┐Żnia go, drukuje i...
... Szef po rozliczeniu przez pracownika delegacji, wstawia dane o terminach wyjazd´┐Żw i powrot´┐Żw, kosztach podr´┐Ży do programu analityczno-ksi´┐Żgowego i robi zestawienia, jednocze´┐Żnie usuwaj´┐Żc plik z okre´┐Żlonego katalogu i kataloguj´┐Żc go w innym miejscu.
Prawda, ´┐Że przyjemne?
W dokumencie kod umieszcza si´┐Ż w ka´┐Żdej innej sytuacji. ;)
Przyk´┐Żad
Program ma za zadnie pobra´┐Ż dane od u´┐Żytkownika, odpowiednio je przetworzy´┐Ż i zapisa´┐Ż, np w nowym dokumencie MS Word lub Excel, w okre´┐Żlonej przez konstruktora aplikacji formie.
Nie oznacza to, ´┐Że nie mo´┐Żna tego wszystkiego umie´┐Żci´┐Ż w szablonie!

Zdradz´┐Ż Ci sekret... dokument MS Excel tworzony na podstawie szablonu, to wierna kopia szablonu.

Wi´┐Żcej na ten temat znajdziesz w mojej ksi´┐Ż´┐Żce.

Przetwarzanie danych z wielu skoroszyt´┐Żw i arkuszyg´┐Żra

Zanim przejd´┐Ż do prezentacji dalszych tre´┐Żci, wyja´┐Żnienia wymaga fakt, i´┐Ż cz´┐Żsto ludzie myl´┐Ż poj´┐Żcia skoroszyt(zeszyt) i arkusz, u´┐Żywaj´┐Żc tych s´┐Ż´┐Żw zamiennie.
Ot´┐Ż, skoroszyt(zeszyt) to plik MS Excel, a arkusz to taka tabela, kt´┐Żra na dole ma swoj´┐Ż zak´┐Żadk´┐Ż, w tym pliku. Ka´┐Żdy skoroszyt mo´┐Że zawiera´┐Ż wiele arkuszy (min. jeden) i co najmniej jeden z nich musi by´┐Ż widoczny (Nie dotyczy to dodatku).

Arkusze

Przetwarzanie danych z wielu arkuszy w tym samym skoroszycie to nie problem.
Je´┐Żli umiesz wyliczy´┐Ż arkusze, to b´┐Żdziesz umia´┐Ż si´┐Ż do nich dosta´┐Ż!Organizacja dokumentu, prezentacja danych (wykresy)g´┐Żra
Import/Eksport danych do/z Excelag´┐Żra
Pozdrawiam
Maciej ´┐Żo´┐Ż